Ocelové svodnice Reverdo – instalace

Instalace

Výběr svodnice a místa pro uložení

Délka svodnice = šířka cesty + 2 m.

Ocelové svodnice vody se pokládají pod úhlem 30 až 45 stupňů k ose cesty. K dosažení takového úhlu je třeba použít svodnice, která je zhruba o 2 m delší než šířka cesty.

Svodnice se začínají instalovat vždy již nad místem, kde se projevuje působení srážkových vod. Kvůli bezpečnosti cykloturistů nepokládejte nikdy svodnice v zatáčkách.
Rozestupy svodnic závisí na sklonu cesty a srážkových poměrech dané oblasti. Vzdálenost mezi nimi obvykle nepřesahuje 50 m.

Přiložená tabulka Vám poslouží při rozhodování, jak rozmístit svodnice s ohledem na sklon cesty:

Doporučené vzdálenosti umístění svodnic na zemních cestách
Podélný sklon cesty Vzdálenost svodnic
6 % 40 až 60 m
8 % 35 až 50 m
10 % 25 až 35 m
12 % 22 až 32 m
14 % 18 až 28 m
16 % 14 až 25 m

 

Vysvětlující poznámky k tabulce

 • V podélných sklonech pod 6 % se osazují svodnice podle místních podmínek a podle množství předpokládaných atmosférických srážek ve vzdálenostech 50 až 100 m.
 • Průtočnost a vzájemný rozestup svodnic lze stanovit běžnými výpočty v závislosti na podélném sklonu cesty a na množství srážek v oblasti.
 • Podélný sklon cest vyšší než 12 % pouze u rekonstrukcí a oprav stávajících cest, pokud sklon nelze snížit.

Zdroj: ČSN 73 6108.

Postup instalace

Příprava místa uložení

 • Ocelovou svodnici vody položíme pod požadovaným úhlem na místo výkopu a označíme místa pro patky. K označení můžeme použít například značkovací spreje.
 • Výtoková strana svodnice by měla ústit do násypové strany vozovky. Voda se vsákne v porostu a není třeba ji později znovu převádět přes cestu.
 • Patky umísťujeme do stop projíždějící mechanizace.

Výkop

 • Výkop by měl být co nejužší, pouze v místech pro patky je nutné ho rozšířit. Úzkým výkopem jednak příliš nenarušíme korunu vozovky a zároveň zajistíme lepší stabilitu zabudované svodnice.
 • Doporučená hloubka výkopu je 25 cm a šířka 20 cm. Na výtokové straně by měl být výkop o něco hlubší.
 • Na závěr dno výkopu urovnáme.

Položení svodnice

 • Do předem připraveného výkopu položíme ocelovou svodnici vody a pomocí napříč položené násady od krumpáče či lopaty ověříme, zda je výkop dostatečně hluboký (svodnice by měla být 3 - 4 cm pod korunou cesty). Zároveň se ujistíme, že příčný sklon svodnice odpovídá podélnému sklonu cesty.
 • Podložíme krajní patky kameny a uhodíme do nich 3 - 4x krumpáčem, čímž je stabilizujeme. U svodnic o délce 5 m a delších musí zůstat prostřední patka volná, aby svodnice mohla pružit!

Zasypání a zhutnění

 • K zasypání ocelové svodnice použijeme materiál z výkopu.
 • Je třeba dbát, aby byla svodnice řádně utěsněna po celé své délce. Nejdříve zasypáváme hrubším materiálem a až nakonec jemnějšími frakcemi.
 • Před zhutněním srovnáme okolí svodnice hráběmi.
 • Zhutnění se obvykle provádí ručním pěchem. Pokud používáme válec je nutné svodnici naplnit štěrkem nebo do ní vložit kládu.
 • Pokud jsme nuceni dovézt jemný materiál na zasypání a zhutnění, doporučujeme materiál s větším obsahem jemnějších částic (např. frakce...). Nikdy ke zhutnění nepoužívejte takzvané odhlinění.

Zajištění odtoku

 • Během instalace svodnice nebo po ní je nutné prokopat na výtokové straně stružky přibližně 30 cm hlubokou rýhu, kterou později voda bude moci volně odtékat. Okraj svodnice doporučujeme spolu s odtokovým korýtkem zpevnit kameny.

Časová náročnost

 • V závislosti na typu cesty a technické vybavenosti trvá dvěma pracovníkům zabudování jedné svodnice asi 30 - 45 minut.
 • Svodnice se instalují bez použití betonových základů. Beton se brzy rozláme přejížděním těžké mechanizace a působením mrazu.
 • Ihned po instalaci lze přes svodnice jezdit těžkou mechanizací, odpadá tedy několikadenní čekání, které je běžné u svodnic osazených do betonu.

Zásady instalace

 • Délka svodnice = šířka cesty + 2 metry.
 • 30 - 45 stupňů k ose cesty.
 • Výtok směřovat na násypovou stranu cesty.
 • 3-4 cm pod korunu vozovky.
 • Patky usadit do míst přejezdu kol.
 • Neupevňovat prostřední patku.

 

prostřední